0 Načítava ...

PODMIENKY PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Užívateľ musí zobrať na vedomie, že signály majú funkciu informatívnu. Portál nie je licenciou NBS a neponúka žiaden produkt, pretože informácie a signály majú vzdelávací charakter k vyššej úspešnosti na trhu. Tieto všeobecné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov súvisiacich s poskytovaním spoplatnených služieb v oblasti investovania.

2. Práva a povinnosti: Klient nesmie poskytovať signály nezaregistrovaným užívateľom. Klient nesmie používať vulgarizmy. Ak sa bude pokúšať jednať proti pravidlám, bude jeho jednanie považované za porušenie pravidiel a bude mu účtovaná pokuta vo výške stratených klientov a signálov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo možnosti vylúčenia člena zo skupiny, ak by došlo k porušovaniu pravidiel zo strany zaregistrovaného člena. Pokiaľ má užívateľ záujem o faktúru o zaplatení, bude mu zaslaná na emailovú schránku. Cena tovaru a platobné podmienky: Predajca nepožaduje od užívateľa zálohu, či inú obdobnú platbu. Všetky ceny sú uvedené na tejto webovej stránke a sú konečné a prevádzkovateľ nie je platca DPH.

3. Reklamácie: Prípadné reklamácie je možné uplatniť prostredníctvom emailu (cryptowampum@gmail.com). Reklamáciu je prevádzkovateľ povinný vyriešiť bezodkladne, najneskôr do 30 dní, odo dňa jej doručenia. Nesprávnosť poskytnutých rád ohľadne špekulovania sa neuzná ako reklamácia. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú využitím akýchkoľvek informácií, alebo údajov zaslaných užívateľom v rámci predplatenej služby poradenstva ohľadne kryptomien. Prevádzkovateľ odporúča zvážiť výšku investovaného kapitálu do kryptomein na základe našich signálov na investovanie - investujte maximálne 10% z vášho kapitálu. Menej rizikové je rozložiť peniaze do viacerých kryptomien, ktoré boli doporučované, alebo o nich bol člen informovaný cez sociálnu sieť Telegram.

4. Ochrana osobných údajov: Upozornenie: Užívateľ sa zaväzuje a česte prehlasuje, že je plnoletý, vek 18 rokov a viac a právne spôsobilý. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, meno a priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty, tel.č. a ďalšie spoločné, všetky len ako osobné údaje. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim pre účely ako sú: zaslanie informácií atď. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uviesť správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu infromovať predávajúcich o prípadnej zmene. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže byť poverená tretia osoba, spracovateľ. Klient vyjadruje súhlas so ukladaním tzv. cookies na jeho zariadenie. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má spracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Tento projekt je aktualizovaný podľa zákona 18/2018 Z.z., nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (GDPR) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/680. Pracovníci prevádzkovateľa Milionplus s. r. o., Sirôtková 4031/5 949 01 Nitra, IČO: 53040619, ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a oprávnení na prácu s osobnými údajmi podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

5. S akceptáciou obchodných podmienok a odoslaním objednávky súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov tretími stranami a tiež súhlasíte s tým, že budú uložené na našich serveroch. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytovanie osobných údajov. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci, alebo spracovateľ urobil spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho, alebo v rozpore so zákonom, alebo sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, klient môže požiadať predávajúceho o vysvetlenie, alebo požadovať, aby predávajúci, alebo spracovateľ odstránil tento vzniknutý stav. Pri požiadaní o informáciu o stave spracovania osobných údajov klienta, je mu predávajúci, alebo spracovateľ povinný podať informáciu. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami, alebo podnikom. Osobné údaje môžu byť použité aj na marketingové účely.

5. S akceptáciou obchodných podmienok a odoslaním objednávky súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov tretími stranami a tiež súhlasíte s tým, že budú uložené na našich serveroch. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytovanie osobných údajov. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci, alebo spracovateľ urobil spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho, alebo v rozpore so zákonom, alebo sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, klient môže požiadať predávajúceho o vysvetlenie, alebo požadovať, aby predávajúci, alebo spracovateľ odstránil tento vzniknutý stav. Pri požiadaní o informáciu o stave spracovania osobných údajov klienta, je mu predávajúci, alebo spracovateľ povinný podať informáciu. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami, alebo podnikom. Osobné údaje môžu byť použité aj na marketingové účely.

6. Ak klient využije kontaktný formulár na našej webovej stránke, tak jeho údaje nie sú využívané s tretími stranami. Kontaktný formulár je využívaný na pokladanie otázok pre prípad, že klientovi na stránke nie je určitá vec jasná, alebo má inú otázku.

7. Jedná sa o produkt Poradenstvo a signály v kryptomenách s automatickou opakujúcou sa platbou. Pri balíku s dobou na jeden mesiac sa platba opakuje raz mesačne, a to od doby jej založenia. Platby sa v intervaloch opakujú, pokým ich zákazník nezruší. Zákazník má právo na zrušenie opakovania platieb hneď po vytvorení objednávky. Pri vykonaní prvej platby bude automaticky založená opakovaná platba. Dôvod založenia opakovej platby je platba za predplatné v oblasti poradenstva o kryptomenách a signálov určených na vyššiu úspešnosť na trhu. Bližšie informácie:

- maximálna čiastka opakovanej platby je 99€ za mesiac

- čiastka za premium produkt je variabilná, teda jej výška sa môže meniť za základe dôvodov posúdených prevádzkovateľom, nesmie však presiahnuť sumu 99 eur

- pri akejkoľvek zmene výšky opakovaného poplatku je prevádzkovateľ povinný vopred informovať svoju aktívnu klientelu o týchto skutočnostiach

- čiastka za mesačný premium produkt bude strhávaná v mesačných intervaloch, teda po jednom mesiaci od poslednej platby

- opakovaná platba je nastavená na dobu neurčitú

- klient môže opakovanú platbu kedykoľvek zrušiť/zmeniť podľa jednoduchého postupu uvedeného v obchodných podmienkach, teda kontaktovaním prevádzkovateľa cez emailovú adresu cryptowampum@gmail.com

- interval mesačnej opakovanej platby je fixný, teda činí vždy jeden mesiac odo dňa poslednej platby

8. Automatickú platbu opakujúcu sa každý mesiac, alebo časový interval podľa balíka, je možné zrušiť výlučne možnosťou kontaktovania prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej adresy cryptowampum@gmail.com. Po prijatí požiadavky zo strany klienta je prevádzkovateľ povinný vykonať túto zmenu, teda zrušiť automatické strhávanie poplatku. Je tak povinný učiniť do 24 hodín hneď po tom, ako prijme túto požiadavku od klienta/užívateľa. Pre iné zmeny a dotazy k opakovaným platbám je tiež určená táto emailová adresa.

9. Klient súhlasí s tým, že pri platbe budú jeho platobné údaje uložené na strane platobnej brány GoPay. GoPay pracuje s údajmi platobných kariet podľa medzinárodného bezpečnostného štandartu PCI-DSS Level 1, teda jedná sa o najvyšší level dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore.

10. Záverečné ustanovenia: Prevádzkovateľ je oprávnený tieto obchodné podmienky kedykoľvek jednostranne zmeniť. Prevádzkovateľ upozorňuje, že negarantuje správnosť zverejnených signálov na investície, i keď očakávaná úspešnosť je vysoká. Zmeny sú platné v prvý deň nasledujúceho mesiaca odo dňa zverejnenia nového znenia obchodných podmienok na internetových stránkach. V prípade nesúhlasu užívateľa s novými obchodnými podmienkami je oprávnený požiadať o zrušnie registrácie. Prevádzkovateľ je Milionplus s. r. o., Sirôtková 4031/5 949 01 Nitra, IČO: 53040619

11. Online obchodovanie na menových a finančných trhoch všeobecne, so sebou nesie veľmi vysokú mieru rizika straty vloženého kapitálu. Ako obchodník akceptujete vysoké riziko spojené s online obchodovaním a súhlasíte, že obchodovanie na menových a finančných trhoch nemusí byť z tohto dôvodu vhodné pre každého človeka. Z dôvodu miery rizika strát pri obchodovaní, je nežiaduce obchodovať s peniazmi ktoré si nemôžete dovoliť stratiť a ktorého strata by mohla negatívne ovplyvniť vašu budúcu finančnú situáciu. Takisto ste si vedomí toho, že pred začatím obchodovania s vlastným kapitálom , je viac ako vhodné si vyskúšať svoje obchodné stratégie nanečisto na tzv. demo účte.

Platnosť obchodných podmienok od dátumu: 31.07.2018


Kontakt

Formulár

Napíš Nám

10%
Drag View Close play